Novinky

Informace k Unii insolvenčních správců

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

jak jsme Vás již informovali v předcházejícím zpravodaji, založili jsme Unii spolků insolvenčních správců, která vznikla spojením regionálních spolků při Krajských soudech v Ostravě, Hradci Králové a Ústí nad Labem. Tento zpravodaj je prvním číslem, které je vydáno již jako Unijní a následně bude zprovozněn také unijní web, který bude mít sekce jak veřejné, tak neveřejné, společné i čistě regionální. Proto bych si dovolila na tomto místě věnovat Unii pár slov.

Číst dál...

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) odmítlo pro neoprávněnost navrhovatele návrh na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Navrhovatelem byl Krajský soud v Ostravě jednající samosoudkyní senátu 32 Cm. V rámci insolvenčního řízení u tohoto soudu, přiděleného v souladu s rozvrhem práce k vyřízení do senátu 33 INS, byl zahájen incidenční spor, který byl ale posléze z důvodu hrozících průtahů opatřením předsedkyně soudu,  s odkazem na napadené ustanovení insolvenčního zákona, přikázán k projednání a rozhodnutí právě samosoudkyni senátu 32 Cm. Ta jménem navrhovatele řízení přerušila a věc předložila podle čl. 95 odst. 2 Ústavy Ústavnímu soudu, neboť se domnívala, že předmětné ustanovení insolvenčního zákona odporuje ústavním zárukám interní nezávislosti soudce. Zdůraznila při tom, že k přidělování spisů na základě tohoto ustanovení nedochází v souladu s rozvrhem práce, resp. s pravidly předem stanovenými pro takové mimořádné situace, ale pouze ad hoc opatřením předsedkyně soudu. V uvedeném postupu, který umožňuje změnu v přidělení věcí (byť jen pro část řízení) neprůhledným, arbitrárním způsobem spatřovala samosoudkyně porušení práva na zákonného soudce, které vyplývá z čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Číst dál...

Členská schůze Spolku moravských insolvenčních správců se bude konat dne 31. 3. 2016 od 16,00 hod v KD AKORD, nám. SNP 1, Ostrava–Zábřeh.

Pozvánky byly členům zaslány emailem.

 

Mgr. Lukáš Stoček

Místopředseda spolku

Ústavní soud svým nálezem ze dne 9.2.2016 č.j. P. ÚS 17/15 zrušil část vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.  

Číst dál...

Zákonem č. 381/2015 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci, byl důchodcům přiznán mimořádný příspěvek (finanční výpomoc) ve výši 1.200,- Kč.

Podle §4 odst. 2 cit. zákona nelze příspěvek postihnout výkonem rozhodnutí.

Z toho vyplývá, že tento příspěvek je příjmem dlužníka a nelze jej zahrnout do splátek.

 

Mgr. Lukáš Stoček

S účinností od 1.1.2016 je nepostižitelná částka ve výši 9.268,- Kč.

 

Výbor spolku

Vážené kolegyně a kolegové,

Blíží se konec roku a s ním i nevyhnutelně ohlédnutí a rekapitulace roku téměř již uplynulého.

 

Rok 2015 přinesl mnoho počinů, které měly společný jmenovatel - přinést změnu k lepšímu. Svou nespokojenost se stavem insolvenční oblasti snad projevil úplně každý, kdo se v tomto procesu nachází v jakékoli roli. S odbornými názory na to, v čem všem tkví problém a jak je řešit se tzv. „roztrhl pytel“ a málokdy se to obešlo bez emocí.

 

Číst dál...

Oddlužení – kam dál?

Stávající formát oddlužení (s parametry 5 let splácení, minimálně 30 %) je fantastickým úspěchem tvůrců insolvenčního zákona, kterým se podařilo vytvořit rozumně a rovnovážně nastavený institut nabízející dostupně řešení životní situace zadlužených lidí, kteří většinou nejsou schopni zaplatit své dluhy zcela, v menší části případů potřebují zastavit úročení a splacení svých dluhů rozložit do splátek. Cca 100 000 probíhajících oddlužení je jasným důkazem tohoto úspěchu. Dodejme, že žádné jiné z nových členských zemí EU se takto efektivní nástroj řešení osobního bankrotu (použijme tento pojem pro stav úpadku fyzické osoby, obvykle jen omezeně související s podnikáním) zavést nepodařilo.

Číst dál...

29 NSČR 37/2013

KSOS 36 INS 5726/2011

Při rozhodování o vydání výtěžku zpeněžení zajištění dle § 298 insolvenčního zákona je významné nejen to, zda zajištěný věřitel udělil insolvenčnímu správci (ať již výslovný či konkludentní) souhlas s odečtením nákladů spojených se správou zpeněžené věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty podle ustanovení § 298 odst. 3 věty druhé insolvenčního zákona, ale i to, zda insolvenční správce při správě majetkové podstaty postupuje podle pokynů zajištěného věřitele.

Číst dál...