Články

Tři měsíce novely

Končící září nám dává šanci k prvním reflexím novely insolvenčního zákona. Co tedy nového novela přinesla? Nelze začít jinak než údaji o počtu nových věcí. Srovnejme nápad u KSOS za třetí kalendářní čtvrtletí posledních let: 2014 – 1595, 2015 – 1427, 2016 – 1326, 2017 – 663. Výrazný pokles počtu nově napadajících věcí je zcela zřejmý, za předmětné 3 měsíce napadlo stejně nových věcí jako za dosud rekordní měsíc 2014. Zkusme se zamyslet, co je příčinou. Z uvedených dat je patrno, že po kulminaci nápadu v roce 2014 postupně nápad klesá. Jde zřejmě jednak o reakci na zlepšující se stav ekonomiky, jednak o vyčerpání „zásob“ dlužníků, kteří se do ekonomických obtíží dostali před účinností insolvenčního zákona. Osobně však nepochybuji, že rozhodující příčinou extrémně velkého propadu nápadu je novela a její požadavky na kvalifikovaného sepisovatele. Je otázka, zda ve všech regionech je dostatek sepisovatelů. Protože oddlužení je společensky žádoucí řešení úpadkové situace zadlužených osob, nezbývá, než vybídnout všechny potenciální sepisovatele k větší aktivitě, motivací pro správce ať je potom nejen odměna sepisovatele, ale též vědomí, že množství věcí přidělených jednotlivým správcům je přímo úměrné počtu podaných návrhů.

Číst dál...

SEPISOVATEL INSOLVEČNÍHO NÁVRHU A JEHO PROCESNÍ POSTAVENÍ

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.

1. Úvod

Akreditační novela[1] insolvenčního zákona[2] zavedla nový institut tzv. sepisovatele insolvenčního návrhu[3]. Insolvenční zákon stanoví, že pokud dlužník sám nemá požadované vzdělání, musí být takový návrh za něj sepsán a podán advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem (tj. subjekty, jimž dle zvláštních předpisů přísluší oprávnění poskytovat právní služby), nebo právnickou osobou, akreditovanou k tomu Ministerstvem spravedlnosti. Cílem novely nepochybně bylo zabránit tzv. vinklaření, kdy dlužníkům sepisovaly návrhy osoby jinak neoprávněné poskytovat právní služby a inkasovaly za to od dlužníků plnění ve výši neodpovídající náročnosti takového úkonu.

Číst dál...

Krátké ohlédnutí - semináře a konference v 1. pololetí roku 2016

 

Tak nám pomalu začíná léto a skončila sezóna seminářů a konferencí. Letošní duben a květen byl skutečně programově hodně bohatý, v insolvenčním prostředí se konala řada velmi zajímavých akcí. Nerada bych některé opomenula, přínosné semináře s erudovanými přednášejícími pořádalo hned několik organizátorů. Nicméně v rámci zpravodaje vydávaného Spolkem moravských insolvenčních správců nemohu nezmínit pravidelné, moravskými správci vždy velmi oblíbené, dvoudenní setkání insolvenčních správců ve Velkých Karlovicích, na kterém opět představila řadu zajímavých a aktuálních témat a zodpověděla prakticky všechny dotazy sehraná dvojice zkušených přednášejících, a to místopředseda Krajského soudu v Ostravě Mgr. Rostislav Krhut a soudce Krajského soudu v Ostravě Mgr. Petr Budín. Dodatečně tleskáme a budeme se těšit zase na příště.

Číst dál...

Kapitalizace úroků a insolvenční řízení – otázka přirůstání úroků ve světle rozhodovací praxe vrchních soudů

 

Insolvenční řízení, jakožto řízený proces v oblasti uspokojování pohledávek věřitelů, je ovládáno pravidly, která zaručují rovné postavení jednotlivých účastníků. Vyvážené nastavení pravidel není jednoduché, neboť na jedné straně stojí věřitelé, jimž se nedostalo a ve většině případů ani nedostane plné úhrady jejich pohledávek, a na straně druhé stojí dlužník, který v insolvenčním řízení hledá východisko své úpadkové situace a ochranu před dalším nárůstem jednotlivých pohledávek.

Číst dál...

K přihlašování místního poplatku za odpad

 

V poslední době jsem zaznamenal opětovné dotazy správců, jak je to s přihlašováním místního poplatku za odpad, a to za období kalendářního roku, ve kterém je zjištěn úpadek. Připomeňme si tedy, jak je to tedy s přihlašováním pohledávek, které se týkají určitého časového období, obvykle tím způsobem, že po celou dobu trvání daného období je dlužníkovi poskytována určitá služba.

Číst dál...

3 VSOL 1212/2015-B-41

KSBR 26 INS 30542/2013

Je-li zajištěná pohledávka v insolvenčním řízení řádně zjištěna, pak okolnost, že případně probíhá (pravomocně neukončené) trestní řízení, jehož výsledek by mohl vést ke zpochybnění některého z předpokladů, na nichž spočívá existence zjištěné zajištěné pohledávky, není v žádném směru důvodem k vyloučení postupu dle § 298 odst. 2 IZ (k vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli), pro který je rozhodující stav v době vydání rozhodnutí o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli. Okolnost, že v budoucnu možná (snad) bude jednání, jež vedlo ke vzniku pohledávky, posouzeno jako trestné, je právně bezvýznamná, jestliže v rozhodné době zde (při řádně zjištěné pohledávce) takového rozhodnutí není (srovnej závěry vyjádřené v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 8. 2013, senátní značka 29 NSČR 67/2013, které je veřejnosti přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Rozhodnutí zde.

29 NSČR 67/2014

KSBR 47 INS 24389/2012

Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou ve smyslu ustanovení § 111 odst. 3 insolvenčního zákona (ve znění účinném do 31. prosince 2013) vůči věřitelům neúčinné za předpokladu, že byl posléze zjištěn úpadek dlužníka.

Pro úplnost budiž řečeno, že s účinností od 1. ledna 2014 platí týž závěr pro právní jednání dlužníka tím více, že od uvedeného data se neúčinnost podle § 111 insolvenčního zákona prosazuje výlučně odpůrčí žalobou insolvenčního správce (srov. § 235 odst. 2 insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. ledna 2014).

 

Rozhodnutí zde.

Novela insolvenčního zákona po schválení vládou

 

Dne 12.4.2016 byla zveřejněna novela insolvenčního zákona (a souvisejících zákonů) ve znění po zapracování připomínek vlády. Novela směřuje podle Ministerstva spravedlnosti do těchto čtyř oblastí úpravy: zvýšení míry ochrany před praktikami podvodných oddlužovacích společností, ochrana před šikanózními věřitelskými návrhy, zjednodušení celého procesu oddlužení, nové nastavení parametrů dohledu nad insolvenčními správci.

Číst dál...

K pokynům zajištěného věřitele

Zpeněžování předmětu zajištění stále činí v praxi problémy, projděme si proto některé důležité instituty.

Pluralita zajištěných věřitelů – ta bude dána, pokud k danému předmětu zajištění uplatní zajištění více zajištěných věřitelů. Věřitel má postavení zajištěného věřitele, i když jeho pohledávka nebyla dosud přezkoumána či byla popřena a probíhá o ní spor (ať již o samotnou existenci pohledávky či o existenci zajištění). Status zajištěného věřitele věřitel může ztratit buď trvale, a to základě úspěšného popření práva na uspokojení ze zajištění – žaloba ve lhůtě věřitelem nepodána nebo je věřitel neúspěšný v incidenčním sporu, nebo dočasně ve smyslu ust. § 167 odst. 3 IZ, do provedení zpeněžení, je-li v insolvenčním řízení vypracován znalecký posudek.

Číst dál...