Novinky

Informace k Unii insolvenčních správců

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

jak jsme Vás již informovali v předcházejícím zpravodaji, založili jsme Unii spolků insolvenčních správců, která vznikla spojením regionálních spolků při Krajských soudech v Ostravě, Hradci Králové a Ústí nad Labem. Tento zpravodaj je prvním číslem, které je vydáno již jako Unijní a následně bude zprovozněn také unijní web, který bude mít sekce jak veřejné, tak neveřejné, společné i čistě regionální. Proto bych si dovolila na tomto místě věnovat Unii pár slov.

Unijní členská základna čítá cca 100 insolvenčních správců, což je v současnosti stejná členská základna jako druhý velký spolek insolvenčních správců, kde jsou ovšem historicky stále evidováni v členské základně i členové, kteří již dávno odešli a jsou například členy nově vzniklých spolků. V tomto kontextu tedy můžeme hovořit o tom, že insolvenční správci jsou sdruženi ve dvou stejně velkých uskupeních, která se od sebe liší jak způsobem řízení, tak přístupem k zájmům a požadavkům svých členů. Unie je i nadále otevřena dalším regionům a o vzniku těchto spolků a jejich vstupu do Unie se jedná. Základním impulsem vzniku Unie byla nespokojenost se současným stavem insolvenčního prostředí a neochota vedení jediného velkého spolku tuto situaci řešit s ohledem na potřeby své členské základny a v kooperaci s členskou základnou. To byl také důvod odchodu mnoha správců z tohoto uskupení a založení nových spolků na regionální úrovni, které se následně spojily v Unii spolků insolvenčních správců.

Věřím, že se tato dvě profesní uskupení budou vzájemně respektovat a aktivně hledat cestu, jak společně prosazovat zájmy všech insolvenčních správců.

Unie stojí na dvoustupňovém způsobu řízení, zohledňuje regionální odlišnosti a aktivně komunikuje se svými členy.

Není smyslem činnosti regionálních spolků zavádět zvláštní postupy pro jednotlivé regiony (jak bývá někdy namítáno), ale naopak existenci takových postupů v právní praxi zjišťovat a na úrovní unijního spolku hledat společně řešení sjednocování praxe tak, aby insolvenční proces byl transparentní a předvídatelný. Jsme přesvědčeni, že tomuto cíli lépe slouží právě dvoustupňový způsob řízení, neboť regionální spolky mají nastavenu vyšší úroveň komunikace se svými členy, pružněji reagují na jejich potřeby, přenášejí rychleji a účinněji vzájemné informace. Tento proces navozuje větší důvěru členů v to, že jsou jejich názory slyšeny, že se s nimi pracuje, že jsou prosazovány jejich většinové zájmy a jsou jim poskytovány informace a služby nezbytné pro výkon jejich činnosti.

Unie pak poskytuje členským základnám jednotlivých regionálních spolků informační komfort prostřednictvím webu, kde správci najdou novou insolvenční judikaturu, monitoring různých článků týkajících se insolvenční problematiky, možnost diskusního fóra mezi členy Unie a cyklus vzdělávání jak se soudci krajských soudů v jednotlivých regionech, tak také další semináře s odborníky v insolvenční oblasti, na které jsou Unií poskytovány výrazné slevy svým členům. Základním účelem Unie je však zejména prosazování společných zájmů v legislativním procesu.

Unie vyvolala jednání se zástupci MSP, ze kterého vyplynula dohoda o zavedení systému pravidelných setkávání zástupců MSP a předsedů všech insolvenčních spolků, za účelem aktivnější výměny informací a využití takovéto spolupráce v procesu tvorby legislativy a postoupení informací členským základnám týkajícím se jak dozorové činnosti MSP, tak také oblasti vzdělávání.

12.4.2016 proběhlo již druhé takovéto setkání zástupců MSP s předsedy stávajících spolků insolvenčních správců a byly projednány následující body:

1) Bylo konstatováno, že je oboustranně přínosné zavést systém pravidelného setkávání zástupců MSP a předsedů spolků insolvenčních správců ve 2 až 3 měsíčních intervalech.

2) Informace k současnému stavu legislativního procesu: V současnosti byla vládou schválena novela IZ ve znění zapracovaných připomínek. MSP dále pracuje na prováděcích vyhláškách a bylo přislíbeno, že jejich znění bude poskytnuto k připomínkám pracovní skupině, která by byla složena ze zástupců spolků.

3) Zkoušky insolvenčních správců: MSP pracuje na novele vyhlášky o zkouškách insolvenčních správců, která by měla nově upravit například způsob protokolace, kritéria hodnocení a v neposlední řadě nově definované podmínky opakovaných zkoušek insolvenčních správců se zvláštním povolením po 5ti leté lhůtě.

4) Vzdělávání: MSP organizuje vzdělávání soudců i správců v oblasti oceňování. Unie informovala zástupce MSP o dobrovolném kreditním systému vzdělávání, který zavedla pro své členy pro rok 2016 a jehož výsledky by měly sloužit k rozhodnutí MSP o dalším postupu v této oblasti.

5) Dohled MSP nad činností IS: Zástupci MSP informovali předsedy spolků o výsledcích své činnosti, pravomocně i nepravomocně zrušených činnostech některých insolvenčních správců, počtu udělených sankcí a také o tom, že v letošním roce byl zaveden informační systém, který automaticky generuje informace o uložených sankcích.

Unie insolvenčních správců se zasazuje a i nadále bude zasazovat o to, aby se insolvenční prostředí stalo čistším, detekovaly se nešvary, které se za posledních několik let rozvinuly a ve svém důsledku měly za následek degradaci pověsti profese insolvenčního správce a nalezlo a prosadilo se jejich řešení.

 

Mgr. Ing. Eva Hepperová