Novinky

 

1 VSOL 1627/2016 KSBR 31 INS 755/2013

Minimální odměna správce podle § 38 odst. 2 IZ a DPH

  

Odvolací soud oproti soudu prvního stupně dospěl k závěru, že limit v ustanovení § 38 odst. 2 IZ (50.000 Kč) se vztahuje toliko na „přiznanou“ (čistou) odměnu a výdaje, a tudíž DPH nezahrnuje. Nelze rovněž přehlédnout, že pokud je správce plátcem DPH, pak DPH přiznané k jeho odměně (v daném případě ve výši 10.500 Kč) musí odvést státu. Jinými slovy správkyně DPH, které ji bude uhrazeno z rozpočtových prostředků soudu prvního stupně, je státu opět vrátí. Tento závěr odvolacího soudu je v souladu se závěrem, ke kterému dospěl i Vrchní soud v Praze v jeho usnesení ze dne 19.1.2016, č.j. 3 VSPH 381/2015-B-17 (KSHK 41 INS 7259/2014), a který si soud prvního stupně nesprávně vyložil.

 

Rozhodnutí ke stažení zde.

 

 

2 VSOL 386/2017 KSBR 45 INS 18854/2016

Neuvedení podnikatelských závazků v návrhu na povolení oddlužení

V přezkoumávané věci lze přisvědčit soudu prvního stupně v tom, že pokud dlužník v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení a v seznamu závazků neuvedl závazky ze své dřívější podnikatelské činnosti, které v době návrhu na povolení oddlužení měl vůči dvěma věřitelům, a naopak výslovně prohlásil, že nemá závazky z podnikání, přičemž v reakci na výzvu soudu ke sdělení těchto skutečností závazek vůči jednomu z těchto věřitelů uhradil, lze usuzovat na nepoctivý záměr dlužníka sledovaný návrhem na povolení oddlužení. Podle odvolacího soudu zatajení skutečností rozhodných pro posouzení návrhu na povolení oddlužení a úhrada jednoho ze závazků z podnikání až po podání návrhu vylučuje poctivou snahu dlužníka vypořádat se svými věřiteli, naopak svým jednáním dlužník své věřitele poškodil.

 

Rozhodnutí ke stažení zde.

 

Unie spolků insolvenčních správců Vás zve na konferenci Insolvence a prováděcí předpisy 2017, kde budou představeny prováděcí předpisy k novele Insolvenčního zákona a projekt IS Centra.

Konference se koná dne 9.5.2017 od 10:00 hod. v Hotelu Flora v Olomouci.

 

Pozvánka

Přihláška

V sekci pro členy jsme zveřejnili výkladové stanovisko MsP k §6 zákona o insolvenčních správcích.

Spolek moravských insolvenčních správců

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Vážená členko, vážený člene Spolku moravských insolvenčních správců (SMIS),

tímto Vás zveme na Členskou schůzi SMIS:

Termín: 9.5.2017 v 16,00 hod

Číst dál...

29 ICdo 88/2014 

Úrok kapitalizovaný před rozhodnutím o úpadku se stává součástí jistiny

 

„Lze shrnout, že tam, kde se před rozhodnutím o úpadku dlužníka stala [podle dohody účastníků smlouvy o půjčce (nebo smlouvy o úvěru)] pro prodlení dlužníka s hrazením dohodnutých splátek půjčky (splátek úvěru) splatnou celá dosud neuhrazená část půjčky (úvěru) i s dohodnutými úroky z půjčky (z úvěru) za celou dobu, po kterou měla být půjčka (úvěr) splácena a takto kapitalizovaný úrok se stal součástí nesplacené jistiny, není na místě aplikace ustanovení § 170 písm. a/ insolvenčního zákona. Ke dni rozhodnutí o úpadku zde již totiž nejsou žádné „úroky“, jež by po tomto rozhodnutí ještě mohly přirůst k jistině pohledávky jako její příslušenství.“

 

Celé rozhodnutí ke stažení zde.