Novinky

 

 

29 NSCR 31/2013

Není-li zde z doby před zahájením insolvenčního řízení na majetek zástavního dlužníka jiná dohoda mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem, pak nájemné získané pronájmem věci zastavené zástavní
smlouvou uzavřenou podle ustanovení § 152 a násl. obč. zák. za dobu od vzniku zástavního práva do zpeněžení zástavy nenáleží zástavnímu věřiteli a za dobu, po kterou probíhá insolvenční řízení na majetek zástavního dlužníka, není ani součástí výtěžku zpeněžení zástavy, jenž by v konkursu vedeném podle insolvenčního zákona měl být vydán zástavnímu věřiteli (zajištěnému věřiteli) postupem podle § 298 insolvenčního zákona.

 

Rozhodnutí zde

Stanovisko Spolku moravských insolvenčních správců k diskusím o novele vyhlášky

Ministerstva spravedlnosti č. 355/2013 Sb. (o provozovnách insolvenčních správců)

V poslední době byla publikována řada kritických názorů na téma tzv. provozoven insolvenčních správců v souvislosti s novelizací vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, upravující podmínky činnosti těchto provozoven. Pozice a argumentaci kritiků novely, lze přes mnoho vzletných slov, kterými byly takto popsány stohy papíru, shrnout takto:

Číst dál...

Rozhovor s Mgr. Antonínem Stanislavem, vedoucím oddělení právnických profesí odboru dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti ČR:

1) Jak hodnotíte dosavadní činnost správců na provozovnách? Jaké jsou výsledky kontrol? Probíhají nějaká správní řízení a s jakým výsledkem? Došlo k nějakým porušením povinností správců?

Číst dál...

Mgr. Rostislav Krhut: K návrhu novely insolvenčního zákona

Jako snad všechny dřívější novely, i tato má své označení – rychlonovela. Toto označení vyplývá z faktu, že resort spravedlnosti se zavázal připravit novelu v legislativně krátkém čase. Tato skutečnost se na návrhu projevila dvojím způsobem.

Číst dál...

ROZHOVOR MGR. ING. PETRY HAMPLOVÉ, ČLENKY VÝBORU SMIS, PRO IDNES.CZ 

 

Jak se stavíte k měsíc staré vyhlášce ministerstva spravedlnosti, která de facto omezuje počet provozoven na 4 pro jednoho insolvenčního správce?

Jakkoli osobní účast ins.správce na provozovně skutečně není rozumná a značně zkomplikuje práci i slušným a poctivým správcům, považuji vyhlášku za krok správným směrem. Regulace počtu provozoven byla nezbytně nutná a v zájmu všech subjektů a kvality insolvenčních řízení. Omezení počtu provozoven na maximálně 4 je rozumným řešením a dle mého názoru naprosto v pořádku i co do zákonnosti a v souladu s ústavním pořádkem.

Číst dál...

29 ICdo 62/2014

KSOS 36 INS 16039/2011

Před právní mocí rozhodnutí, kterým soud přizná účastníku občanského soudního řízení nárok na náhradu nákladů řízení (před okamžikem vzniku nároku na náhradu nákladů řízení), nelze takový nárok přihlásit do insolvenčního řízení ani jako pohledávku vázanou na splnění odkládací podmínky.

Rozhodnutí zde

 

1 VSPH 523/2015

KSLB 76 INS 2150/2010

 

Jak dovodil Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí sp. zn. 29 NSCR 32/2011, ze dne 28. 3. 2012, jež bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem R 112/2012, nabyl-li dlužník vlastnické právo k věci zatížené zástavním právem až v průběhu insolvenčního řízení, v době po marném uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku k přihlášení pohledávek (a ustanoveními o možných změnách pořadí přihlášených pohledávek), neznamená to, že by věřitel, který svou pohledávku řádně a včas přihlásil, byl bez dalšího zbaven práva dovolat se zajištění.

Číst dál...

Vyšel Zpravodaj č. 2/2015. Zpravodaj informuje mimo jiné o novele vyhlášky o provozovnách.

Ke stažení zde.

Opravné daňové doklady za dlužníkem v insolvenčním řízení – poslední judikatura

Opět zde máme opravné daňové doklady za dlužníkem v insolvenčním řízení pro změnu z pohledu výkladu textu „nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku“, který NSS vyložil přesně opačně, než byla ustálená praxe.

Na začátek bych si dovolila exkurz do historie kontroverzního paragrafu § 44 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen ZDPH).

1.4.2011 vešla v účinnost novela ZDPH, kterou byl do tohoto zákona vložen § 44 – Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Již od počátku vyvolávalo znění § 44 velké otazníky a výkladové rozpory a to v několika oblastech.

Číst dál...

Dne 30.4.2015 vyšla ve Sbírce zákonu vyhláška č. 101/2015 Sb., která s účinností od 1.8.2015 novelizuje vyhlášku č. 355/2013 Sb. o provozovnách ...

Na znění vyhlášky se podílel i náš spolek formou připomínek a stanovisek, o kterých jsme průběžně informovali na našem webu.

Číst dál...