Novinky

Rozhovor s Mgr. Antonínem Stanislavem, vedoucím oddělení právnických profesí odboru dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti ČR:

1) Jak hodnotíte dosavadní činnost správců na provozovnách? Jaké jsou výsledky kontrol? Probíhají nějaká správní řízení a s jakým výsledkem? Došlo k nějakým porušením povinností správců?

Odpověď: Současná právní úprava umožňuje od 1.1.2014 zřizovat provozovny. Někteří insolvenční správci začali na základě této možnosti poměrně hojně zřizovat provozovny, k 31.3.2015 bylo zřízeno 3614 provozoven. Ministerstvu spravedlnosti byla doručena řada stížností jak od správců, od soudců, tak od dlužníků, že insolvenční správci provozovny využívají pouze za účelem stažení si co nejvíce kauz, a to především v oblasti oddlužení. Ministerstvo na to reagovalo rozsáhlou kontrolní činností, kdy bylo provedeno více než 150 kontrol provozoven a výsledek ukázal, že domněnky byly často důvodné. Ve více případech bylo zjištěno zásadní pochybení, které odůvodňovalo zahájení správního řízení, kde se domníváme, že byl spáchán správní delikt. Když to řeknu statisticky: ze 156 kontrol provozoven v současné době vedeme 59 správních řízení o spáchání správního deliktu…

2) Jsou nějaká řízení již ukončena?

Odpověď: Ve většině případů byla zaslána výzva podle § 36/3 SŘ k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí. Lze očekávat, že během pár týdnu budou vydána první rozhodnutí. Snad bych jen podoktl, že jsou to velmi složitá a poměrně časově náročná správní řízení.

3) Jak je připraveno ministerstvo na kontroly, a to zejména personálně, má připravenu koncepci kontrol a plánu kontrol?

Odpověď: V roce 2014 proběhla první fáze rozsáhlé kontrolní činnosti, kdy bylo provedeno 156 kontrol, z toho je zatím zahájeno 59 správních řízení. Pokud jde o novou koncepci, tak jsme na základě těchto zjištění připravili novelu vyhlášky, která byla 30.4.2015 vyhlášena ve sbírce s účinností k 1.8.2015. Kontrolní činnost bude samozřejmě pokračovat v maximální možné míře. Pokud jde o personální složku, tak v rámci MS k 22.6.2015 byla provedena reorganizace za účelem posílení dohledu nad soudními exekutory a insolvenčními správci. Byl zřízen nový speciální útvar - odbor insolvenčního a exekučního dohledu. Zde dochází k významnému personálnímu posílení zejména za účelem zefektivnění dohledu jak nad insolvenčními správci, tak nad soudními exekutory.

 

4) V jakých případech se bude ministerstvo uchylovat k zahájení správních řízení se správci?

Odpověď: Máme dva typy správních řízení. Sankční řízení za správní delikt, jestliže v rámci kontrolní činnosti zjistíme, že insolvenční správce provozovnu neprovozuje tak, jak by podle zákona měl a neplní zákonné povinnosti. Pokud toto zjistíme, zahájíme správní řízení, kdy můžeme uložit pokutu až do výše 200 000,- Kč. Druhý typ správního řízení je správní řízení, kdy můžeme zrušit povolení, respektive zvláštní povolení, jestliže správci byla udělena opakovaně sankce, a to buď insolvenčním soudem anebo Ministerstvem spravedlnosti.

5) Byla zahájena řízení o odebrání povolení vykonávat funkci IS? Z jakého důvodu a s jakým výsledkem?

Odpověď: Bylo zahájeno několik řízení jak se zvláštními, tak obecnými správci. Se zvláštními správci bylo zahájeno správní řízení o zrušení povolení vykonávat funkci zvláštního správce z důvodu, že nedoložili prověrku od Národního bezpečnostního úřadu. Pak byla zahájena správní řízení o zrušení povolení vykonávat funkci zvláštního správce u zvláštních správců, kterým uplynulo více jak 5 let od vykonání zvláštní zkoušky podle přechodných ustanovení k zákonu 185/2013 Sb. S obecnými insolvenčními správci byla zahájena řízení o zrušení povolení z důvodu udělení velkého množství sankcí. Zde bylo zahájeno 15 řízení, nicméně zatím ve třech případech byla správní řízení zastavena, neboť insolvenčnímu správci byly insolvenčním soudem dodatečně prominuty pokuty.

 

6) Sleduje ministerstvo pokuty udělované soudy jednotlivým správcům? Bude z toho vyvozovat nějaké důsledky, v případě, že ano, jaké?

Odpověď: Ano, toto sledujeme. Samozřejmě i ze zákona vyplývá povinnost pro soudy, aby nám sdělovaly rozhodné skutečnosti, které by měly mít vliv na výkon funkce IS, takže soudy nám zasílají tyto skutečnosti. Za což jim patří velké díky, protože víme, že to je poměrně pracné a časově náročné. A samozřejmě i my v rámci interní analytické činnosti ve spolupráci s vysokou školou ekonomickou a našim odborem justičního dohledu v rámci analýzy z insolvenčního rejstříku všechna tato data stahujeme. To samozřejmě není všechno, protože musíme ještě ručně projít data a zkoumat, zda toto zproštění funkce IS nebylo zrušeno vrchním soudem nebo zda pokuta nebyla prominuta. Pokud je shromážděno více sankcí, tak zahájíme správní řízení, v zákoně není paušální kritérium, ke každému IS přistupujeme individuálně vzhledem k vážností porušení, k mnohosti sankcí a k výši udělené sankce. Pokud jsme pak toho názoru, že IS tak, jak dosud vykonával činnost, ji dále vykonávat nemá, tak zahájíme správní řízení o zrušení povolení vykonávat činnost IS. I když někteří IS jsou toho názoru, že jsme příliš přísní, my si to nemyslíme. Každý případ posuzujeme individuálně a správní řízení zahajujeme, až když se důvodně domníváme, že zahájení správního řízení je na místě.

7) Jakou má ministerstvo nachystanou koncepci po 01. 08. 2015? Zejména jak bude postupovat a jak rychle, v případech, kdy správce bude mít zapsáno 5 a více provozoven?

Odpověď: Koncepci máme připravenu a realizujeme ji, v detailech se logicky zdržím komentářů.

8) Jak dlouhou dobu může ministerstvu trvat vydání rozhodnutí ve vedených správních řízeních?

Odpověď: No, to je ryze individuální, ale obecně můžeme říci, že je to v řádech měsíců vzhledem k potřebě shromáždit podklady k rozhodnutí a k různým lhůtám, které stanoví správní řád.

9) Co lze zařadit pod provozní a zdravotní důvody pro uzavření provozovny? Je tímto důvodem např. jiná činnost správce (hlavní líčení v trestní věci, apod.)? V případě zdravotních důvodů bude ministerstvo vždy požadovat potvrzení lékaře? Co bude muset správce dokládat v případě čerpání řádné dovolené?

Odpověď: Pojem provozní a zdravotní důvody – ministerstvo bude případy posuzovat individuálně, právě podle konkrétního případu.

10) Je pravdou, že v okamžiku, kdy u správce bude zjištěno nějaké porušení, zahájíte správní řízení a po dobu trvání správního řízení se u takového správce nic nezmění a stále mu bude přicházet stejný příděl věcí?

Odpověď: Ano, je to tak. Rozhodnutí o zrušení je pravomocné až ve druhém stupni oznámením, takže teprve potom by bylo IS zrušeno povolení. Následek pak řeší § 31 odst. 4 IZ, kdy by měl insolvenční soud správce odvolat z konkrétních případů.

11) Praxe je různá, může v tom udělat něco ministerstvo?

Odpověď: To je soudní rozhodování, do toho my nemáme žádnou pravomoc nebo možnost zasahovat.

12) Co dál chystá ministerstvo v oblasti insolvencí? Kam směřuje koncepce novelizace IZ a ZIS?

Odpověď: V současné době je zaslána do vlády novela IZ a ZIS, jedná se o zajímavou novelu, na kterou máme poměrně silné odezvy. Jsou tam určité oblasti, o kterých si myslíme, že jsou na místě, ale chápeme, že na to může mít jiné připomínkové místo odlišný názor, což je plně legitimní. Přistupujeme k tomu věcně, a pokud je to možné, snažíme se najít kompromis. Jsou tam věci, které chceme prosadit, protože o nich jsme přesvědčení, že jsou správné a jsou tam věci, o jejichž podobě vedeme diskuzi. Jsem rád, že i kolegium insolvenčních soudů vyjádřilo podporu této novele. Samozřejmě mají k tomu dílčí výhrady, což je pochopitelné a i na jednáních s místopředsedy insolvenčních soudů, které jsme měli, tak jsme se většinu dílčích výhrad snažili zapracovat. Po této novele chceme dělat druhou fázi, a to změny koncepce insolvenčního prostředí, kde jako jeden ze stěžejních bodů bude vyřešit střet insolvence a exekuce, navázání obou řízení a také upravení institutu oddlužení a úplné elektronizace insolvenčního řízení.

Děkuji za rozhovor.

Otázky pokládala Mgr. Ing. Eva Hepperová, předsedkyně Spolku moravských insolvenčních správců.