Novinky

Náklady soudního exekutora v insolvenčním řízení II.

 

 

V dubnovém vydání unijního zpravodaje jsme vás informovali o podmínkách, za kterých lze uznat pohledávku soudního exekutora (na základě tzv. minimálních odměn exekutora) přihlášenou v insolvenčním řízení. K problematice pohledávek exekutorů a jejich uspokojování se aktuálně vyjádřil i Ústavní soud v nejnovějším nálezu IV. ÚS 378/16 ze dne 6. 9. 2016. Toto rozhodnutí se týkalo otázky vydávání výtěžku exekuce do majetkové podstaty dlužníka v insolvenci. Přesněji se jednalo o situaci, kdy exekutor zpeněžil majetek dlužníka a následně měl vydat výtěžek zpeněžení insolvenčnímu správci. Spornou otázkou zůstalo, zda-li tak má vydat celou částku zpeněžení, či čistý výtěžek po odečtení odměny exekutora. Ústavní soud v zásadě uzavřel, že exekutor má na odečtení své odměny nárok a insolvenčnímu správci se vydává toliko zbývající část právě po odečtení odměny exekutora.

Číst dál...

Vždyť pomlouvat je tak jednoduché

Stalo se módou posledních dnů kopat do Krajského soudu v Ostravě kvůli jeho přístupu k ustanovování insolvenčních správců. Padají slova jako korupce, klientelismus, kamarádšoft. Na stránkách některých serverů nám tato slova vnucují insolvenční správci, právníci i politici.

Číst dál...

Výbor spolku svolává na den 5.10.2016 v 15,00 mimořádnou členskou schůzi.

Mísot konání:KD AKORD, nám. SNP 1, Ostrava – Zábřeh (zelený salonek II. patro)

Podroobnosti budou v pozvánce, která Vám bude dnes zaslána.

 

Mgr. Lukáš Stoček

 

Na webu Týden.cz je zveřejněn rozhovor s JUDr. Zdeňkem Strnadem, místopředsedou Krajského soudu v Českých Budejovicích, s názvem Stát nahrává nepoctivým insolvenčním správcům.

Podívat se můžete zde: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soudce-stat-nahrava-nepoctivym-insolvencnim-spravcum_398052.html 

V článku je zmíněno Májové memorandum, které jsme zveřejňovali na našich stránkách.

 

Mgr. Lukáš Stoček

Dne 22.9.2016 vydal Ústavní soud nález č.j. IV. ÚS 3141/15, kterým zrušil opatření předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, kterým neurčila v insolvenčním řízení správcem společnost LIQUIDATORS v.o.s., ale určila správce jiného, neboť zřízení provozovny správce LIQUIDATORS v.o.s. bylo zřízeno účelově, což brání plynulému průběhu insolvenčních řízení. Jde o opatření, které bylo důsledkem názoru tohoto soudu, že je možno zřídit maximálně 4 provozovny.

Ústavní soud dovodil závěr, že takové opatření předsedkyně soudu popírá rotační systém ustanovování insolvenčních správců. Také se vyjádřil k tomu, že zřízení většího počtu provozoven je legálním a legitimním výkonem podnikatelské činnosti, pokud správce odvádí práci kvalitně a zodpovědně.

Rozhodnutí je zde.

 

Výbor spolku bude své členy informovat o dalším svém postupu ve věci.

 

Mgr. Lukáš Stoček

místopředseda spolku

Vrchní soud v Olomouci v řízení KSOS 34 INS 10436/2013, 3 VSOL 375/2016-B-35, zajudikoval, že zajištěný věřitel má v případěoddlužení zpeněžením majetkové podstaty nárok na uspokojení jen ze zpeněžení zajištěného majetku, neuhrazená část jeho pohledávky stejně jako při plnění splátkového kalendáře, nemůže být v rámci oddlužení uspokojován
jako věřitel s nezajištěnou pohledávkou ani kdyby se později uplatněného práva na uspokojení ze zajištění vzdal nebo kdyby toto jeho právo nebylo zjištěno.

Celý text rozhodnutí zde.

ÚS: Úhrada nákladů exekuce nepřihlášených do insolvenčního řízení

Exekuční soud i soudní exekutor porušili právo stěžovatele na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny, jakož i právo na ochranu vlastnictví ve smyslu čl. 11 odst. 1 Listiny, pokud jej zavázali k úhradě nákladů exekuce, které nebyly soudním exekutorem přihlášeny do insolvenčního řízení, ačkoli přihlášeny být měly, za situace, kdy byl stěžovatel insolvenčním soudem od placení těchto pohledávek osvobozen, přičemž tento svůj postup opřeli o takový výklad příslušných zákonných ustanovení, který nelze považovat do ústavně konformní.podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV.ÚS 3250/14, ze dne 1. 7. 2016.

Číst dál...

Vážení kolegové,

Jelikož je v současném insolvenčním prostředí asi nejvíce sledovanou problematikou stav legislativního procesu schvalování novely Insolvenčního zákona, ráda bych Vás na tomto místě alespoň stručně informovala o aktuální situaci. Začátkem června schválila Poslanecká sněmovna v prvním čtení novelu Insolvenčního zákona, a to vládní návrh, který pozměnil původní návrh předložený Ministerstvem spravedlnosti (celé znění návrhu je dostupné zde). Bližšímu seznámení s obsahem novely se budeme věnovat v příštím čísle Zpravodaje.

Číst dál...

Naše spolky spolu s místopředsedy některých krajských soudů vydaly následující májové memorandum:

 

Celý text zde.