Články

Novela insolvenčního zákona po schválení vládou

 

Dne 12.4.2016 byla zveřejněna novela insolvenčního zákona (a souvisejících zákonů) ve znění po zapracování připomínek vlády. Novela směřuje podle Ministerstva spravedlnosti do těchto čtyř oblastí úpravy: zvýšení míry ochrany před praktikami podvodných oddlužovacích společností, ochrana před šikanózními věřitelskými návrhy, zjednodušení celého procesu oddlužení, nové nastavení parametrů dohledu nad insolvenčními správci.

Pro ty z Vás, kteří jste si již prostudovali předchozí návrhy ministerstva, upozorňujeme, že vládní návrh obsahuje některé podstatné změny oproti dřívějším verzím návrhu novely. Co se týče změn, významných pro práci insolvenčního správce, upozorňujeme zejména na následující:

- věci budou přidělovány podle krajů podle sídla nebo provozovny s tím, že je zachována možnost více provozoven. Tedy je možné, aby jednomu ins. správci byly věci přidělovány ve všech krajích, pokud tam bude mít provozovny (pozn. u v.o.s. bude nadále počet zápisů v seznamu ins. správců odpovídat počtu ohlášených společníků);

- je ztížena možnost odvolání IS v oddlužení (nutná nadpoloviční všech věřitelů s nadpoloviční většinou pohledávek počítaných podle výše);

- u oddlužení dochází k zásadnímu přesunu prací, které dosud vykonával soud, na ins. správce, v souvislostí s tím odpadá i nutnost svolávání dosud obligatorních soudních jednání; klíčové pro postup budou "zpráva pro oddlužení" a "zpráva o přezkumu", zpracované ins. správcem;

- namísto současného rušení oddlužení a následného prohlašování konkursu bude mít soud možnost řízení zastavit;

- v zákoně o ins. správcích budou nově vymezeny některé otázky podrobnějšího fungování ins. správců - kromě vymezení úředních hodiny provozovny (na nejméně 4 hodiny v týdnu) novela rovněž stanoví, že "personální a materiálové vybavení ins. správce musí být přiměřené povaze, rozsahu, a složitosti jím vykonávaných činností" - tomuto se ins. správci podle přechodných ustanovení musí přizpůsobit do jednoho roku od účinnosti zákona;

- zcela zásadně se rozšiřuje množství oprávnění ministerstva kontrolovat práci ins. správců, stejně tak se zásadně mění sankční ustanovení zákona o ins. správcích.

Jak již bylo uvedeno, jak novela ins. zákona, tak i zákona o ins. správcích jsou pro práci ins. správců zcela zásadní. Spolu s těmito novelami lze očekávat vydání neméně důležitých prováděcích předpisů. Celý legislativní proces budeme nadále sledovat a připravujeme rovněž podrobnější vyjádření. Uvítáme proto i Vaše připomínky, které nám můžete zasílat na kontaktní adresy, uvedené na našich web stránkách.

Celé znění vládního návrhu, a rovněž paragrafové znění zákona se zapracováním novely naleznete na našich web stránkách na následujících odkazech:

Platné znění s vyznačenými změnami.

Materiál s důvodovou zprávou.

 

Mgr. Ing. Bohumil Kaduch