Novinky

Vrchní soud v Olomouci ze dne 30.1.2015, č.j. 3 VSOL 644/2014-B-12

KSOS 25 INS 36997/2013

 

 

Odvolací soud nesouhlasí s odvolatelem provedeným výkladem ustanovení § 29 odst. 1 IZ, podle něhož je potřebnou většinu hlasů pro přijetí usnesení o odvolání stávajícího správce vypočítat z hlasů přihlášených věřitelů přítomných na schůzi, která nejblíže následuje po přezkumném jednání. Úprava, podle které se potřebná většina hlasů vypočítává z hlasů věřitelů, „kteří mají právo hlasovat“, doplněná zákonem č. 294/2013 Sb., pouze zpřesňuje kvorum potřebné pro přijetí usnesení schůze věřitelů, jak již byla judikaturou vyřešena (například usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.12.2011, sen. zn. 2 VSPH 1068/2011 či jeho usnesení ze dne 21.10.2013, sen. zn. 1 VSPH 424/2009-P98, a dále srovnej text důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, ve znění pozdějších změn a předpisů a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších změn a předpisů, který projednávala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v šestém volebním období pod č. 929/0, část II., zvláštní část k bodům 8 až 11 /k § 29, § 31 odst. 7 a § 32 odst. 2/).

Ustanovení § 29 odst. 1 IZ ve znění účinném od 1.1.2014 je proto třeba vykládat tak, že kvorum hlasů věřitelů, potřebné pro přijetí usnesení schůze věřitelů o odvolání soudem ustanoveného insolvenčního správce, se vypočítává z hlasů přihlášených věřitelů s právem hlasu, nikoliv všech přihlášených věřitelů. Hlasovací právo (to je právo hlasu) nepřísluší těm věřitelům, jejichž pohledávka byla popřena insolvenčním správcem (pokud nedojde k situaci dle § 51 odst. 1 IZ) a dále věřitelům s pohledávkami dle § 51 odst. 4 IZ. Odvolací soud proto souhlasí s názorem, vysloveným insolvenčním správcem v jeho vyjádření k odvolání. V dané věci byly zjištěny pohledávky věřitelů v celkové výši 656.213,58 Kč. Aby mohlo být platně přijato usnesení schůze věřitelů o odvolání správce, bylo by nutné, aby pro ně hlasovali věřitelé, jejichž zjištěné pohledávky by představovaly vůči všem zjištěným pohledávkám nejméně jednu jejich polovinu, to je 328.106,79 Kč. Vzhledem k tomu, že odvolatel disponoval zjištěnou pohledávkou ve výši 326.291,30 Kč, je zřejmé, že svými hlasy by věřitel č. 4 neprosadil přijetí usnesení schůze věřitelů o odvolání stávajícího insolvenčního správce.

Z uvedeného vyplývá, že schůze věřitelů následující po přezkumném jednání nepřijala usnesení o odvolání insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce a nového insolvenčního správce svým usnesením neustanovila, protože pro jeho přijetí nehlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle zjištěných pohledávek, kteří mají právo hlasovat. Z uvedeného proto vyplývá, že soud prvního stupně nepostupoval správně, jestliže napadeným rozhodnutím nepotvrdil usnesení schůze věřitelů podle ustanovení § 29 odst. 2 IZ, jelikož žádné takové usnesení o odvolání stávajícího insolvenčního správce a ustanovení nového insolvenčního správce schůzí věřitelů přijato nebylo.

Rozhodnutí ZDE