Články

1 VSPH 2129/2015, KSPH 39 INS 7941/2012

 

Kritéria rozdělení odměny mezi více správců

 

Zákon nestanoví zcela přesné podmínky, kterými se má soud při určení odměny dělené mezi více správců řídit, nýbrž stanoví toliko demonstrativním výčtem kritéria, která je třeba při úvaze o dělení odměny zohlednit.

Na poměry posuzované věci lze přiměřeně použít i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 4135/2011 ze dne 26.1.2012, podle kterého se „délkou doby činnosti správce“ rozumí doba, po kterou osoba, jež s e má podílet na ( konkursní) odměně, vykonávala funkci správce konkursní podstaty úpadce (insolvenčního správce). „Rozsahem činnosti“ se rozumí množství úkonů potřebných k naplnění účelu a cíle konkursu, které správce konkursní podstaty, jenž má mít podíl na konkursní odměně, vykonal v jednotlivých fázích konkursního řízení. Jde o podmnožinu těch úkonů, k jejichž výkonu v daném konkursu by byla povolána každá osoba vykonávající v něm funkci správce konkursní podstaty. Takovou činností není jen činnost věnovaná zpeněžování majetku konkursní podstaty, nýbrž např. též činnost věnovaná sepisování majetku konkursní podstaty, vedení účetnictví, práci s přihláškami, včetně jejich přezkumu, plnění daňových povinností dlužníka, komunikaci s věřiteli a s konkursním soudem zpracování konečné zprávy, přípravě rozvrhu a jeho plnění nebo činnost související se zrušením konkursu.

 

Text rozhodnutí zde.